Orbán-Morawiecki

Spoločná deklarácia Maďarska a Poľska o postupe pri schvaľovaní finančného balíka MMF/Next Generation – Plné znenie

Pokiaľ ide o finančný balík EÚ pre MMF/Next Generation vrátane návrhu nariadenia o všeobecnom režime podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie, dohodli sme sa na týchto zásadách a cieľoch, ktoré budeme sledovať počas rokovaní v rámci Európskej únie:

  1. Zaväzujeme sa k našim spoločným hodnotám zakotveným v článku 2 Zmluvy o Európskej únii. Pripomíname, že postup na ochranu týchto hodnôt je stanovený v článku 7 zmluvy. Stojíme na základe zákonnosti, a preto bránime status quo, ktorý je obsiahnutý v zmluvách.
  2. Hľadáme riešenia, ktoré čo najskôr sprístupnia potrebné finančné zdroje všetkým členským štátom.
  3. Súčasnú situáciu, ktorá bráni rýchlemu ukončeniu legislatívneho procesu, vytvárajú tí, ktorí vytvorili väzbu medzi právnym štátom a rozpočtom EÚ. Náš postoj bol jasný od začiatku rokovaní, počnúc návrhom Komisie v roku 2018. Je známe, že toto spojenie so sebou nesie riziko blokovania procesu schvaľovania finančného balíka EÚ pre MMF/Next Generation.
  4. Výsledok rokovaní medzi predsedníctvom Rady a Európskym parlamentom nie je v súlade s dohodou dosiahnutou medzi hlavami štátov a predsedami vlád na júlovom zasadnutí Európskej rady.
  5. Naším cieľom je zabrániť mechanizmu, ktorý by neposilňoval, ale podkopával právny štát v Únii jeho degradáciou na politický nástroj. Navrhovaná podmienenosť obchádza Zmluvu, uplatňuje nejasné definície a nejednoznačné pojmy bez jasných kritérií, na ktorých je možné sankcie zakladať, a neobsahuje nijaké zmysluplné procesné záruky.
  6. Naše krajiny konajú a naďalej budú konať na základe lojálnej spolupráce a solidarity. Sme naďalej pripravení prispieť k riešeniu súčasnej situácie. Trváme na tom, že okolnosti si vyžadujú podstatnú úpravu súčasne navrhovaného mechanizmu.

Náš spoločný návrh je uľahčiť rýchle prijatie finančného balíka zavedením dvojcestného procesu. Na jednej strane obmedziť rozsah akejkoľvek dodatočnej rozpočtovej podmienenosti na ochranu finančných záujmov Únie v súlade s júlovými závermi Európskej rady. Na druhej strane pri diskusii na zasadnutí Európskej rady, či by sa malo nadviazať spojenie medzi právnym štátom a finančnými záujmami Únie. Ak sa o tom rozhodne, mali by sa zvážiť príslušné postupy predpokladané v zmluvách, vrátane zvolania medzivládnej konferencie s cieľom dohodnúť potrebné úpravy zmlúv.
Rozhodli sme sa zosúladiť naše postoje k týmto otázkam. Poľsko ani Maďarsko neprijmú žiadny návrh, ktorý bude druhý považovať za neprijateľný.

Zdroj: https://visegradpost.com/en/2020/11/26/eu-rule-of-law-joint-declaration-of-the-prime-minister-of-poland-and-the-prime-minister-of-hungary/

Gab
Telegram
Telegram
Telegram
VKontakte
Parler
MeWe
Email
RSS